پست بانک

سال۱۳۶۲: پیشنهاد ایجاد پست مالی و ارائه خدمات بانکی از طریق شبکه پستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیات وزیران

سال۱۳۶۵: تهیه و ارائه مقدمات تشکیل پست مالی

سال۱۳۶۶: تاسیس پست مالی

سال۱۳۷۴: جداسازی وظایف پست مالی از شرکت و تاسیس شرکت پست بانک به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی

سال۱۳۷۵: تصویب اساسنامه پست بانک توسط هیات وزیران

سال۱۳۷۸: لحاظ نمودن عاملیت بانکی بخش در مستندات قانون برنامه سوم

سال۱۳۸۱: تصویب اصلاحیه اساسنامه پست بانک با نظر بانک مرکزی

سال۱۳۸۲: تصویب اصلاحیه اساسنامه پست بانک

سال ۱۳۸۵: پست بانک رسماً به عنوان یازدهمین بانک دولتی با مجوز بانک مرکزی مشغول ادامه خدمات شد.

اعضای هیات مدیره عبارتند از: محمد حسن محبیان (رئیس هیات مدیره و مدیرعامل)، علی نعمتی، عادل قبادی زاده، مرتضی دستجانی فراهانی

آدرس سایت "پست بانک" www.postbank.ir می باشد.

اعضای هیات مدیره: 

 

 

/ 0 نظر / 40 بازدید