مادر...

مادر مُرد... از بس که جان ندارد....

/ 2 نظر / 23 بازدید
این منم

من در فیلم مادر عاشق این عبارت هستم. همین تکه فیلم ممنون که پستش کردی دوست خوبم ........................ با سومین رباعی منتظرتم .... با خودت کمی مهر ... یک فصل کبوتر و یک بغل بهار بیاور

این منم

دوست خوبم منو يك دست خالي تو و يك كهكشاني ............ آپم ......................[گل]