سپرده دوساله با نرخ سود 22درصد (سپرده زمستانه)

سپرده ویژه زمستانه یک سپرده دوساله با نرخ 22 درصد و قابلیت برداشت سود سپرده به صورت ماهانه می باشد. نکته جالب توجه این سپرده این مطلب است که در صورتی که سپرده بعد از 4 ماه برداشت شود برگشت سود بدان تعلق نخواهد گرفت (در اصل می توان آن را سپرده 4 ماهه با سود 22درصد در نظر گرفت) در صورت برداشت این سپرده قبل از 4 ماه نرخهای زیر برای این سپرده اعمال خواهد شد:

کمتر از یک ماه: سودی تعلق نخواهد گرفت

بیش از یک ماه و کمتر از سه ماه: 14 درصد

بیش از سه ماه و کمتر از چهار ماه: 18.25 درصد

/ 4 نظر / 25 بازدید
رسول

"زندگي در آن وقت ... يك بغل آزادي بود." باغ ما در طرف سايه دانايي بود. باغ ما جاي گره خوردن احساس و گياه‌، باغ ما نقطه برخورد نگاه و قفس و آينه بود. باغ ما شايد ، قوسي از دايره سبز سعادت بود. ميوه كال خدا را آن روز ، مي جويدم در خواب‌. آب بي فلسفه مي خوردم‌. توت بي دانش مي چيدم‌. تا اناري تركي برميداشت‌، دست فواره خواهش مي شد. تا چلويي مي خواند، سينه از ذوق شنيدن مي سوخت‌. گاه تنهايي‌، صورتش را به پس پنجره مي چسبانيد. شوق مي آمد، دست در گردن حس مي انداخت‌. فكر ،بازي مي كرد. زندگي چيزي بود ، مثل يك بارش عيد، يك چنار پر سار. زندگي در آن وقت ، صفي از نور و عروسك بود، يك بغل آزادي بود. زندگي در آن وقت ، حوض موسيقي بود. "سهراب سپهری" همه برای امام بودند و امام برای همه و امت همراه امام برای خدا . ۲۲ بهمن مبارک «این بانک، ملی است»

رسول

و عشق صدای فاصله هاست. صدای فاصله هایی كه - غرق ابهامند - نه ، صدای فاصله هایی كه مثل نقره تمیزند و با شنیدن یك هیچ می شوند كدر. همیشه عاشق تنهاست. و "دست عاشق در دست ترد ثانیه هاست." و او و ثانیه ها می روند آن طرف روز. و او و ثانیه ها روی نور می خوابند. و او و ثانیه ها بهترین كتاب جهان را به آب می بخشند. و خوب می دانند كه هیچ ماهی هرگز هزار و یك گره رودخانه را نگشود.... "سهراب سپهری" «سپندارمذگان» مبارک[گل] «این بانک، ملی است»

رسول

همیشه در اوج ....................این بانک همیشه ملی است

Alireza

متشکرم از راهنماییتون ....