20 شهریور هشتاد و پنجمین سالروز تاسیس بانک ملی

پنجشنبه 14 شهریور: روز بانک و جوانان

جمعه 15 شهریور: روز بانک و مشتری

شنبه 16 شهریور: روز بانک و خدمات نوین

یکشنبه 17 شهریور: روز بانک و مسوولیتهای اجتماعی

دوشنبه 18 شهریور: روز بانک و بازنشستگان

سه شنبه 19 شهریور: روز بانک و خانواده

چهارشنبه 20 شهریور: روز بانک و کارکنان

/ 1 نظر / 24 بازدید
بانو

سالروز تاسیس بانک ملی برشما خجسته باد